HUAWEI CLOUD Customer Agreement

HUAWEI CLOUD Customer Agreement

หากคุณซื้อผ่านคู่ค้าโซลูชั่นใด ๆ ของเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างจะไม่มีผลบังคับใช้ การเข้าถึงและการใช้บริการของ Huawei Cloud ถูกควบคุมโดยข้อตกลงทางสิทธิใช้งานของผู้ใช้ปลายทาง (Huawei Cloud End User License Agreement) ของ Huawei Cloud โปรดอ่านที่ https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/declaration-sg/eula.html

ข้อตกลงสำหรับลูกค้า Huawei Cloud (“ข้อตกลง”) นี้ประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการเข้าใช้งานและการใช้งานบัญชี Huawei Cloud (“บัญชีผู้ใช้”) และการใช้บริการ Huawei Cloud ของคุณ สัญญานี้ทำขึ้นโดยและระหว่างคู่สัญญา Huawei Cloud ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 15.4 ของสัญญานี้ (“Huawei Cloud” “เรา” และ“ของเรา”) และบริษัทที่คุณเป็นตัวแทนหรือปัจเจกบุคคลในกรณีที่คุณเป็นคู่สัญญาเกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้และบริการ (“ลูกค้า” “คุณ”หรือ “ของคุณ”) หากคุณทำข้อตกลงนี้ในนามบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น คุณรับรองและรับประกันว่า คุณมีอำนาจและได้รับการแต่งตั้งในการดำเนินการดังกล่าวและผูกพันนิติบุคคลนั้น ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่คุณยอมรับข้อตกลงนี้ เว้นแต่ เราจะแจ้งให้ทราบเป็นอย่างอื่น (“วันที่มีผลบังคับใช้”) คุณและ Huawei Cloud แต่ละฝ่ายเรียกว่า “คู่สัญญา” และเรียกรวมกันว่า “คู่สัญญา” ดังต่อไปนี้

1. การใช้บริการ

1.1 สิทธิที่ได้รับ สำหรับบริการที่สมัครใช้งาน เราให้สิทธิ์แบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่สามารถอนุญาตช่วงได้ และจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณ คุณอาจอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางของคุณเข้าถึงและใช้บริการ โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องจัดให้ผู้ใช้ปลายทางปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้เสมือนว่าผู้ใช้ปลายทางเป็นคู่สัญญา และคุณต้องรับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้โดยผู้ใช้ปลายทาง หากคุณทราบว่า มีการละเมิดข้อตกลงนี้ที่เกิดจากผู้ใช้ปลายทาง คุณจะแจ้งให้เราทราบทันทีและดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขการละเมิดดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงหรือการใช้โดยผู้ใช้ปลายทางดังกล่าว

1.2 บัญชีผู้ใช้ของคุณ ในการเข้าถึงและใช้บริการ คุณต้องมีบัญชี Huawei Cloud ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ คุณต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้อง หากข้อมูลของคุณมีการเปลี่ยนแปลง โปรดอัปเดตข้อมูลดังกล่าวในบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบ (ก) การรักษาความลับของบัญชีผู้ใช้ของคุณและความปลอดภัยของรหัสผ่าน คีย์การตรวจสอบสิทธิ์ หรือข้อมูลลับด้านความปลอดภัยใด ๆ ที่ใช้ในการเปิดใช้งานการเข้าถึงบริการของคุณ และ (ข) กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของคุณ กิจกรรมของผู้ใช้ปลายทาง หรือกิจกรรมอื่น ๆ คุณจะแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่กระทบทางด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบริการ คุณรับทราบและยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณในทางที่ผิดกฎหมาย คำสั่ง ข้อบังคับตามกฎหมายแห่งท้องถิ่น ยกเว้นกรณีที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ของเรา

1.3 นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานของเรา ซึ่งรวมอยู่ในข้อกำหนดของข้อตกลงนี้โดยการอ้างอิง คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของนโยบายการใช้งานนี้ได้ที่: https://www.huaweicloud.com/intl/th-th/declaration/sa_nisr.html

1.4 เนื้อหาของคุณ คุณจะต้องทำให้มั่นใจได้ว่า เนื้อหาของคุณจะไม่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้รวมถึงข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความน่าเชื่อถือของเนื้อหาของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความปลอดภัยและดูแลรักษาการแจ้ง ความยินยอม หรือการอนุญาตที่จำเป็นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการของคุณและการประมวลผลเนื้อหาของคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการบริการ เราจะไม่รับผิดชอบในภาระผูกพันและความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ

1.5 เนื้อหาของบุคคลที่สาม บริการอาจรวมถึงหรือจัดเตรียมไว้พร้อมกับเนื้อหาของบุคคลที่สาม เนื้อหาของบุคคลที่สามอาจอยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก (หากมี) ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการให้บริการและเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามที่อาจได้รับแจ้งให้คุณทราบ เนื้อหาของบุคคลที่สามจะจัดหาให้ “ตามสภาพที่เป็น” และ “ตามที่มีให้” เราไม่รับรองหรือรับประกันในลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบุคคลที่สามและจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียความเสียหายค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากเนื้อหาของบุคคลที่สาม

1.6 ตัวอย่าง ตัวอย่าง หมายถึง บริการหรือฟีเจอร์ของบริการที่เราทำให้พร้อมใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลองใช้ บริการตัวอย่างมีให้บริการ “ตามสภาพที่เป็น” และ “ตามที่มีให้” และไม่รวมอยู่ในข้อตกลงระดับการให้บริการ (“SLA”) และการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ การสนับสนุนอาจไม่ครอบคลุมบริการตัวอย่าง และเราอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตัวอย่างได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราไม่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ตัวอย่างหรือให้บริการตัวอย่างสำหรับการใช้งานโดยทั่วไปหรือในเชิงพาณิชย์

1.7 เครือข่ายและการเชื่อมต่อของคุณ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่นคุณจะต้อง (ก) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายและระบบของคุณเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ที่เราได้ให้ไว้เป็นครั้งคราว (ข) รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาและดูแลการเชื่อมต่อเครือข่ายและการเชื่อมโยงโทรคมนาคมจากระบบของคุณไปยังศูนย์ข้อมูลของเราหรือของบุคคลที่สาม และ (ค) ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อปัญหา เงื่อนไข ความล่าช้า ความล้มเหลวในการส่งมอบ และการสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย หรือค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือการเชื่อมโยงโทรคมนาคมหรือที่เกิดจากอินเทอร์เน็ต

1.8 บริการหลังการขาย Huawei Cloud มีแผนสนับสนุนหลายระดับ คุณสามารถเพลิดเพลินกับแผนสนับสนุนพื้นฐานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือซื้อแผนการสนับสนุนในระดับที่สูงขึ้น (รวมถึงนักพัฒนา ธุรกิจ และองค์กร) ซึ่งให้เนื้อหาที่สมบูรณ์ขึ้นและประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแผนสนับสนุนเหล่านี้ โปรดไปที่ https://www.huaweicloud.com/intl/th-th/service/supportplans.html

2. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

2.1 ความปลอดภัยของเรา เราจะรักษามาตรการทางด้านการบริหารจัดการ ทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสม ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยคุณป้องกันความปลอดภัยและการรักษาความลับของเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมของการบริการ โดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนที่ 1.4 และส่วนที่ 2.3 ของข้อตกลงนี้ เราจะไม่เข้าถึงหรือใช้เนื้อหาของคุณ เว้นแต่จำเป็นต้องให้บริการหรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับหรือคำสั่งที่มีผลผูกพันของศาลหรือรัฐบาล กฎระเบียบหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการคลาว์ด

2.2 ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ความยินยอมแก่เราตามฐานสัญญา โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการบริการ เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Huawei Cloud ตามที่มีผลบังคับใช้กับบริการที่สมัครใช้งานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งอยู่ที่ https://www.huaweicloud.com/intl/th-th/declaration/sa_prp.html คุณสามารถระบุภูมิภาคของศูนย์ข้อมูลที่จะจัดเก็บเนื้อหาของคุณได้ เราจะไม่ย้ายเนื้อหาของคุณจากภูมิภาคของศูนย์ข้อมูลที่คุณเลือกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ยกเว้นเมื่อจำเป็นต้องมีการย้ายที่อยู่ใหม่เพื่อ (ก) ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับหรือคำสั่งที่มีผลผูกพันของศาลหรือรัฐบาลกฎระเบียบหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจอื่น ๆ ข้างต้น หรือ (ข) ให้บริการเรียกเก็บเงิน บริการด้านการบริหารจัดการหรือบริการด้านเทคนิค หรือเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยหรือการละเมิดข้อตกลงนี้ เราอาจดำเนินการกับข้อมูลบางอย่างในภูมิภาคของศูนย์ข้อมูลที่คุณใช้บริการและภูมิภาคที่เราดูแลการดำเนินงาน ระบบการสนับสนุนและการตรวจสอบ และบุคลากรของเรา

2.3 ความปลอดภัยของคุณ คุณต้องรับผิดชอบต่อช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและผลที่ตามมาของช่องโหว่ด้านความปลอดภัยดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ไวรัส โทรจัน เวิร์ม หรือการเขียนโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาของคุณ โดยไม่กระทบต่อข้อที่ 2.1 ข้างต้น

3. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

3.1 ค่าบริการ การชำระเงินทั้งหมดที่คุณชำระให้กับเราภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องดำเนินการโดยไม่มีการหักกลบลบหนี้ การเรียกร้องแย้ง การหัก ณ ที่จ่าย หรือการหักเงินใด ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับภาษีหรืออย่างอื่น เว้นแต่กฎหมายและ/หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้ในอาณาเขตนั้น ๆ จะกำหนดไว้โดยเฉพาะ หรือภายใต้สนธิสัญญาหรืออนุสัญญาภาษีซ้อนที่บังคับใช้ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับบริการที่สมัครใช้งานและ/หรือใช้โดยเป็นไปตามใบแจ้งหนี้และกฎที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเราหรือฟอร์มใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง เราอาจปรับเปลี่ยนการกำหนดราคา วิธีการชำระเงิน และกฎต่าง ๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน คุณสามารถดูการกำหนดราคา วิธีการชำระเงิน และกฎล่าสุดได้ที่: https://www.huaweicloud.com/intl/th-th/pricing.html ค่าธรรมเนียมบริการจะถูกเรียกเก็บและคิดเงินเป็นรายเดือน เราจะออกใบแจ้งหนี้ให้คุณหลังจากที่สร้างใบแจ้งหนี้รายเดือนแต่ละใบ คุณยอมรับที่จะชำระเงินเป็นสกุลเงินตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ภายในวันครบกำหนดบนใบแจ้งหนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้สำหรับและที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ที่ออกให้กับคุณจะเท่ากับอัตราที่ใช้สำหรับและที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่า เราอาจปรับความถี่ในการชำระเงินวิธีการชำระเงิน โควตาการใช้งาน หรือระยะเวลาการชำระคืนของคุณ หากเรามีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีกิจกรรมที่ฉ้อฉลหรืออาจเป็นการละเมิดข้อผูกพันการชำระเงินของคุณ

3.2 ภาษี ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีขาย, ภาษีสินค้าและบริการ (GST) หรือภาษีที่คล้ายกันหรือเทียบเคียงกันที่บังคับใช้ในดินแดนที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ซึ่งจะถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีผลบังคับใช้ในขณะที่จัดทำการจัดหาที่ต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้อง ทั้งคุณและเราจะต้องปฏิบัติตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนสนธิสัญญาหรือการจัดการภาษีซ้อนที่เกี่ยวข้อง ยื่นและชำระภาษีทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของรัฐบาล (และค่าปรับ ดอกเบี้ย และส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ที่บังคับใช้กับ คุณและ/หรือเราตามลำดับที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมและการชำระเงินภายใต้ข้อตกลงนี้ หากภาษีอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ถูกกำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เรียกเก็บจากการชำระเงินใด ๆ คุณจะต้องชำระเงินเพิ่มเติมดังกล่าวตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้รับการชำระเงินจริงเต็มจำนวนที่เรียกเก็บสำหรับ บริการราวกับว่าไม่ต้องเสียภาษี คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษี ค่าปรับ หรือดอกเบี้ยเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกิดจากความล่าช้าหรือการละเว้นการปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านภาษีที่กล่าวไว้ข้างต้น

หากเรามีค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินทางภาษีเพิ่มเติมอันเป็นผลมาจากความล่าช้าหรือการละเว้นความรับผิดชอบทางภาษีที่กล่าวถึงข้างต้น หรือเนื่องจากคุณมีการเตรียมการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำห รับเราในการพิจารณาและปฏิบัติตามความรับผิดชอบทางภาษีที่กล่าวไว้ข้างต้นที่เกิดจากการจัดหาบริการของเรา ให้กับคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษีของประเทศหรือภูมิภาคที่คุณพำนักอยู่) คุณจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวในการแบกรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่ไม่ได้หัก ณ ที่จ่ายไว้ หรือไม่ได้รายงาน รวมทั้งจ่ายดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องชำระกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานสรรพากรที่เกี่ยวข้อง

หากในภายหลังการเข้าทำ ในระหว่าง หรือมีผลย้อนหลังกับข้อตกลงนี้ อัตราภาษีใด ๆ ที่มีอยู่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ภาษีใหม่ถูกเรียกเก็บ ภาษีที่มีอยู่ถูกยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการตีความหรือการใช้งาน ของภาษีใด ๆ ที่ถูกนำมาใช้ (เรียกรวมกันว่า "การเปลี่ยนแปลงภาษี") เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้กับเรา โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงภาษี เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทางการเงินต่อเราจากการเปลี่ยนแปลงภาษี

4. การรับรองและการรับประกัน

4.1 การเป็นตัวแทนซึ่งกันและกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับรองว่าได้ลงนามในข้อตกลงนี้อย่างถูกต้องและมีความชอบธรรมตามกฎหมายและมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าว

4.2 การรับรองและการรับประกันของคุณ คุณรับรอง รับประกัน และรับทราบว่า (ก) คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ (ข) คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ และ (ค) การใช้บริการของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม

4.3 การรับประกันแบบจำกัดของเรา เรารับประกันว่า ในระหว่างระยะเวลาการบริการ เราจะให้บริการโดยใช้การดูแลและทักษะที่เหมาะสมทางการค้าเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ข้อตกลงระดับการให้บริการ (“SLA”) การชดเชยสำหรับการละเมิดการรับประกันนี้ของคุณจะระบุไว้ในข้อตกลงระดับการให้บริการ (“SLA”) เราไม่รับผิดชอบต่อ (ก) ปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เกิดจากเนื้อหาของคุณหรือเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลที่สามที่เราไม่ได้ให้ไว้ หรือ (ข) ปัญหาหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานบริการคลาว์ดไปในทางที่ผิดหรือการแก้ไขบริการ หรือการใช้บริการโดยละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับ สำหรับการให้บริการตัวอย่างและบริการทดลองใช้ จะเป็นการให้บริการ “ตามสภาพที่เป็น” และ “ตามที่มีให้” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ

4.4 ข้อสงวนสิทธิ์ เราไม่รับประกันว่า (ก) บริการจะดำเนินการโดยปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่มีการหยุดชะงัก(ข) เราจะแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดทั้งหมดหรือป้องกันการหยุดชะงักของบุคคลที่สามหรือการเข้าถึงของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ หรือ (ค) บริการจะทำงานร่วมกับเนื้อหาของคุณหรือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ระบบบริการหรือข้อมูลอื่นใดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยเรา ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตในแต่ละกรณีและยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ เรายกเว้นและปฏิเสธการรับประกันข้อกำหนดเงื่อนไขหรือข้อผูกพันอื่น ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันการเป็นตัวแทน ข้อกำหนด เงื่อนไข หรือข้อผูกพันอื่น ๆ เกี่ยวกับความสามารถทางการค้า คุณภาพของความพึงพอใจ การไม่ละเมิด หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

5. กรรมสิทธิ์และข้อจำกัด

5.1 เนื้อหาของคุณ คุณและ/หรือผู้อนุญาตของคุณยังคงมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในและเนื้อหาของคุณ คุณให้สิทธิ์แก่เราในการโฮสต์ ประมวลผล และ/หรือส่งเนื้อหาของคุณเพื่อดำเนินการและให้บริการตามข้อตกลงนี้

5.2 ข้อเสนอบริการ เราและ/หรือผู้ออกใบอนุญาตของเรายังคงความเป็นเจ้าของ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อบริการ (รวมถึงโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่อยู่เบื้องหลังและส่วนต่าง ๆ การทำซ้ำ และการดัดแปลงทั้งหมดของโปรแกรม) งานสืบเนื่อง และสิ่งใด ๆ ที่พัฒนาหรือส่งมอบโดยหรือในนามของเราภายใต้ข้อตกลงนี้ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่จะตีความว่าคุณได้รับสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ใด ๆ ในและต่อบริการ

5.3. ข้อจำกัด คุณต้องไม่ทำและไม่ทำให้เกิด หรืออนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางหรือบุคคลอื่น (ก) แก้ไขหรือดัดแปลงงานบริการ (ข) แยกส่วนประกอบ แยกส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ทำซ้ำส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ หรือนำขั้นตอนอื่นใดมาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่รวมอยู่ในบริการ (ค) จัดจำหน่าย ขายต่อ ให้ช่วงสิทธิ์ ถ่ายโอน หรือมอบหมายบริการ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ หรือตามที่คู่สัญญาตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และ (ง) เข้าถึงบริการเพื่อ (i) สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการแข่งขันทางการค้า (ii) คัดลอกคุณลักษณะฟังก์ชันหรือกราฟิกของบริการ หรือ (iii) ดำเนินการหรือเปิดเผยข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหรือการทดสอบประสิทธิภาพของบริการ

5.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หากคุณหรือผู้ใช้ปลายทางให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำขอ หรือคำแนะนำใด ๆ แก่เราหรือบริษัทฯ ในเครือของเราที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานบริการ
("คำแนะนำของลูกค้า") คุณรับทราบและตกลงว่า เราและบริษัทฯในเครือของเรามีสิทธิ์ใช้คำแนะนำของลูกค้าโดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในการใช้และรวมคำแนะนำของลูกค้าเข้าไว้ในบริการของเรา เพื่อพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ๆ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฟังก์ชั่นการทำงาน หรือความปลอดภัยของบริการ และเรายังคงความเป็นเจ้าของ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ของบริการดังกล่าว

6. การชดใช้ค่าเสียหาย

6.1 การชดใช้ค่าเสียหายโดยเรา หากบุคคลที่สามกล่าวอ้างต่อคุณว่า บริการที่เราจัดหาให้และที่คุณใช้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม เราจะป้องกันคุณจากการเรียกร้องและชดใช้ค่าเสียหายให้คุณตามค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายที่ศาลสั่งกับบุคคลที่สามซึ่งอ้างว่ามีการละเมิดหรือการชำระหนี้ที่ตกลงโดยเรา โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้อง (ก) แจ้งให้เราทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีเกี่ยวกับการเรียกร้องดังกล่าว (ข) ให้เรามีอำนาจควบคุมการต่อสู้และการเจรจาต่อรองเรื่องการเรียกร้องแต่เพียงผู้เดียวและ (ค) ให้ข้อมูลอำนาจและความช่วยเหลือที่เหมาะสมทั้งหมดที่เราจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันหรือระงับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เราอาจใช้ดุลยพินิจของเรา (ก) ปรับเปลี่ยนบริการเพื่อให้ไม่เป็นการละเมิดในขณะที่ยังคงฟังก์ชั่นการทำงานไว้ในส่วนที่สำคัญ (ข) ได้รับใบอนุญาตเพื่อให้สามารถใช้งานต่อไปได้ หรือ (ค) ยุติการเตรียมการบริการและคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ชำระล่วงหน้าสำหรับบริการที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีการแจ้งตักเตือนผ่านลายลักษณ์อักษร โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้น เราจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายแก่คุณหาก (ก) การเรียกร้องเกิดจากการใช้งานหรือการรวมบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการกับซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์หรือเนื้อหาที่ไม่ได้ให้ไว้โดยเรา (ข) การเรียกร้องเกิดขึ้นจากเนื้อหาของคุณเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือการละเมิดข้อตกลงนี้ของคุณ (ค) คุณเปลี่ยนแปลงบริการหรือใช้บริการนอกขอบเขตการใช้งานที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการบริการและเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่อาจได้รับแจ้ง (หรือคุณใช้บริการในลักษณะที่ขัดแย้งกับคำแนะนำที่เราได้รับ) (ง) การอ้างสิทธิเกิดขึ้นจากการดัดแปลงแก้ไขบริการหรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของเรา (จ) การอ้างสิทธิเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือระเบียบข้อกำหนดหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับ (ฉ) คุณยังคงใช้บริการต่อไปหลังจากได้รับแจ้งให้หยุดเนื่องจากการเรียกร้องของบุคคลที่สาม หรือ (ช) คุณไม่ได้ให้ความร่วมมือกับการอัปเกรดบริการเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเดต หรือไม่สามารถนำคำแนะนำจากเราไปใช้ได้ หากการร้องเรียนการละเมิดนั้น สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยใช้เวอร์ชั่นที่อัปเดตหรือการนำคำแนะนำที่เราให้ไว้ไปปฏิบัติ

6.2 การชดใช้ค่าเสียหายโดยคุณ หากบุคคลที่สามอ้างสิทธิ์กับเราว่า (ก) เนื้อหาของคุณหรือการใช้เนื้อหาของคุณตามข้อตกลงนี้หรือการใช้เนื้อหาของคุณร่วมกับบริการของเราละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามหรือ (ข) คุณได้ใช้บริการในลักษณะที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดข้อตกลงนี้ คุณจะป้องกันเราให้พ้นจากการอ้างสิทธิ์และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ศาลตัดสินให้กับบุคคลที่สามที่อ้างสิทธิ์การละเมิดหรือมีการยุติข้อพิพาทโดยความยินยอมของคุณ โดยที่เรา (ก) แจ้งให้คุณทราบถึงการอ้างสิทธิ์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที (ข) ให้คุณเป็นผู้ควบคุมการเจรจาแก้ต่างและการระงับข้อพิพาทจากการอ้างสิทธิ์ และ (ค) ให้ข้อมูลที่สมเหตุสมผล อำนาจหน้าที่ และความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการป้องกันหรือระงับการอ้างสิทธิ์ เราอาจระงับหรือยกเลิกการเตรียมการของบริการ ข้อตกลงนี้หรือฟอร์มใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ชำระแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา คุณไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เราหากการเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นโดยตรงจากการที่เราละเมิดข้อตกลงนี้

6.3 การเยียวยาพิเศษ หัวข้อการชดใช้ค่าเสียหายนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเยียวยาพิเศษแก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสำหรับการอ้างสิทธิ์ในเหตุละเมิดใด ๆ

7. การไม่เปิดเผยข้อมูล

7.1 คำจำกัดความของข้อมูลลับเฉพาะ “ข้อมูลลับเฉพาะ” หมายถึง ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการเปิดเผยโดยคู่สัญญา (“ฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูล”) ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง (“ฝ่ายที่รับข้อมูล”) ในระหว่างการติดต่อตกลงที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ไม่ว่าก่อนหรือหลังวันที่ของข้อตกลงนี้ในสื่อหรือรูปแบบใด ๆ (รวมถึงทางลายลักษณ์อักษร วาจา ภาพ หรืออิเล็กทรอนิกส์) ไม่ว่าจะมีการทำเครื่องหมายหรืออธิบายว่า “ลับเฉพาะ” หรือไม่ หรือมีความสมเหตุสมผลที่จะทำความเข้าใจว่าลับเฉพาะ โดยคำนึงถึงลักษณะของข้อมูลและสถานการณ์ของการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูล (หรือบริษัทฯในเครือ) หรือต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์ของฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูล (หรือบริษัทฯ ในเครือ) ข้อมูลลับเฉพาะจะต้องไม่รวมถึงข้อมูลที่: (ก) เป็นหรือกลายเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปต่อสาธารณะ โดยปราศจากการกระทำหรือการละเว้นของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ข) อยู่ในความครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของอีกฝ่ายหนึ่งก่อนการเปิดเผยข้อมูล โดยไม่ละเมิดภาระหน้าที่ในการรักษาความลับที่เป็นหนี้กับฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูล (ค) มีการเปิดเผยอย่างถูกกฎหมายแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยปราศจากข้อผูกมัดของความเชื่อมั่นโดยบุคคลที่สาม ซึ่งตัวข้อมูลเองไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดของการรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น หรือ (ง) ได้รับการพัฒนาโดยอิสระโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

7.2 การป้องกันข้อมูลลับเฉพาะ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลลับเฉพาะของคู่สัญญาอีกฝ่ายไว้เป็นความลับในระหว่างระยะเวลาของสัญญานี้และหลังจากนั้นอีกห้าปี คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะไม่เปิดเผยข้อมูลลับเฉพาะของคู่สัญญาอีกฝ่ายแก่บุคคลใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือตามข้อ 7 นี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลลับเฉพาะของอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จะต้องไม่น้อยกว่าระดับการดูแลที่ฝ่ายนั้นใช้เพื่อป้องกันข้อมูลลับเฉพาะของตน

7.3 การเปิดเผยที่ได้รับอนุญาต ฝ่ายที่รับข้อมูลสามารถเปิดเผยข้อมูลลับเฉพาะแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วงของตน ซึ่งเป็นผู้ที่จำเป็นต้องทราบและเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันในการรักษาความลับไม่น้อยไปกว่าระดับการป้องกันตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะใช้ข้อมูลลับเฉพาะของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญานี้เท่านั้น เว้นแต่ คู่สัญญาอีกฝ่ายจะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยไม่คำนึงถึงข้อความที่ขัดแย้งกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถเปิดเผยข้อมูลลับเฉพาะของอีกฝ่ายในกระบวนการทางกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบกำหนด

8. การจำกัดความรับผิด

8.1 การจำกัดความรับผิด แม้จะมีสิ่งใดที่ขัดกันและอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดโดยรวมสูงสุดของเราในส่วนที่เกี่ยวกับความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ ความรับผิด การเรียกเก็บเงิน การดำเนินคดี ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายประจำ หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะหรือประเภทใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเราหรือบริษัทฯ ในเครือของเราที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะเป็นในสัญญา การบิดเบือนความจริง (ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดหรือชอบด้วยกฎหมาย) การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) และการผิดหน้าที่ตามกฎหมายหรืออย่างอื่น จะต้องไม่เกินจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณชำระสำหรับค่าบริการคลาว์ดอันก่อให้เกิดการอ้างสิทธิ์ในช่วงสิบสอง (12) เดือนก่อนเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความรับผิดดังกล่าว

8.2 การยกเว้นการรับผิด ไม่ว่ากรณีใด ๆ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบริษัทฯ ในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ  หรือการสูญเสียรายได้ ผลกำไร โอกาส ลูกค้า ความเสียหายต่อความนิยม ชื่อเสียง ข้อมูล หรือการใช้ข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ แม้ว่าคู่สัญญาหรือบริษัทในเครือจะได้รับแจ้งหรือทราบถึงความเป็นไปได้ที่ความเสียหายหรือความสูญเสียดังกล่าวอาจเกิดขึ้นกับคู่สัญญาอีกฝ่ายแล้วก็ตาม

9. ระยะเวลา การระงับ และการยกเลิก

9.1 ระยะเวลา ระยะเวลาของข้อตกลงนี้จะเริ่มในวันที่มีผลบังคับใช้ และยังคงมีผลบังคับใช้เว้นแต่จะยุติลงภายใต้ข้อตกลงนี้

9.2 การระงับ เราอาจระงับสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงหรือใช้บริการหาก (ก) มีความจำเป็นในการป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต (ข) การเข้าถึงและใช้บริการของคุณหรือของผู้ใช้ปลายทางเป็นการละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับข้อตกลงนี้และ/หรือข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับ (ค) คุณละเมิดข้อผูกพันการชำระเงินของคุณ (ง) การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณและผู้ใช้ปลายทางอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อบริการเราหรือบุคคลที่สาม (จ) คุณและการเข้าถึงและการใช้บริการของผู้ใช้ปลายทางอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการทำงานความพร้อมใช้งานหรือการทำงานของบริการ (ฉ) การเข้าถึงและการใช้บริการของผู้ใช้ปลายทางเป็นสิ่งจำเป็นภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับหรือโดยรัฐบาลกฎระเบียบหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจอื่น ๆ (ช) การเข้าถึงและการใช้บริการของผู้ใช้ปลายทางอาจทำให้เรา บริษัทฯ ในเครือ หรือผู้รับเหมาช่วงมีความรับผิดหรือความเสี่ยงในการปฏิบัติตามระเบียบบังคับ (ซ) คุณอาจละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม (ฌ) เชื่อได้อย่างมีเหตุผลว่าจะมีกิจกรรมฉ้อฉล หรือ (ญ) ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ คุณได้หยุดดำเนินกิจการตามปกติ หรืออยู่ในภาวะล้มละลาย การล้มละลาย การชำระบัญชี การเลิกกิจการ หรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน คุณรับทราบและยอมรับว่า (ก) การระงับการชำระเงินของคุณไม่ทำให้เกิดภาระผูกพันในการชำระค่าบริการที่เรียกเก็บในระหว่างหรือก่อนช่วงเวลาระงับการให้บริการ และ (ข) คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนหรือเครดิตบริการสำหรับการระงับดังกล่าว

9.3 การยกเลิก

9.3.1 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ หากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งละเมิดข้อกำหนดที่เป็นสาระสำคัญของข้อตกลงนี้และไม่สามารถแก้ไขการละเมิดได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแจ้งจากคู่สัญญาที่กล่าวถึงในลำดับแรกที่ระบุถึงการละเมิดดังกล่าวและขอให้มีการแก้ไข

9.3.2 คุณรับทราบและตกลงว่า เรามีสิทธิยุติการให้บริการนี้ รวมถึงออเดอร์ฟอร์มหรือสัญญาโดยการแจ้งให้ทราบหากพบสถานการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามระบุไว้ในข้อ 9.2 (ก) ถึง (ญ) และข้อมูลของคุณที่ถูกจัดเก็บไว้ใน สภาพแวดล้อมการบริการอาจถูกลบในทันที

9.4 ผลสืบเนื่องจากการยกเลิก

9.4.1 การยกเลิกข้อตกลงนี้จะไม่ (ก) ส่งผลกระทบต่อสิทธิและภาระผูกพันของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ณ วันที่ยกเลิกข้อตกลง (ข) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการข้อที่ 4. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14   และ 15 ต่อไป รวมทั้งบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ซึ่งจำเป็นสำหรับการตีความหรือการบังคับใช้ข้อตกลงนี้ หรือ (ค) ปลดภาระผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้เงื่อนไขนี้ในการชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายภายใต้ข้อที่ 3 ที่เกิดขึ้นหรือชำระให้เราในช่วงระยะเวลาของข้อตกลงนี้ (รวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการระงับบริการ) และคุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมดให้เราทันทีในวันที่การยกเลิกมีผลบังคับ

9.4.2 เมื่อมีการยกเลิกข้อตกลง ในช่วงการขยายระยะเวลาและ/หรือระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลตามที่ระบุรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถขอดูเนื้อหาของคุณได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในข้อ 9.3.2.

10. เหตุสุดวิสัย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่รับผิดต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการดำเนินการตามข้อตกลงนี้อันเนื่องมาจากการกระทำ เหตุการณ์ การละเลย หรืออุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุสุดวิสัย (รวมถึงแผ่นดินไหว พายุ หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ) การระบาด โรคระบาด การกักกัน การกระทำอันเป็นการก่อการร้าย สงครามหรือการกระทำที่คล้ายสงคราม เหตุการณ์ความไม่สงบหรือจลาจล ความขัดข้องด้านไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต หรือโทรคมนาคม การขัดขวาง การคว่ำบาตร การห้ามส่งสินค้า อัคคีภัย น้ำท่วม การระเบิดหรือความเสียหายที่เป็นอันตราย หรือความล้มเหลวของโรงผลิตหรืออุปกรณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย คำสั่งรัฐบาล กฎ ข้อบังคับ แนวทาง หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมใด ๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อลดผลที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องมากกว่า 60 วัน คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจยกเลิกบริการที่ไม่ได้ดำเนินการและคำสั่งซื้อที่ได้รับผลกระทบตามการแจ้งตักเตือนผ่านลายลักษณ์อักษร ข้อนี้จะไม่อ้างสิทธิ์ในภาระผูกพันในการชำระเงินของคุณไว้ในที่นี้

11. กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล

11.1 ข้อตกลงนี้และข้อพิพาทหรือการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือสาระสำคัญหรือรูปแบบ (รวมถึงข้อพิพาทหรือการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามสัญญา) จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายที่บังคับใช้ โดยไม่คำนึงถึงความขัดกันของหลักกฎหมาย

11.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยื่นข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ไปยังเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อพิพาทหรือการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามสัญญา)

12. ข้อตกลงเบ็ดเสร็จ

12.1 ข้อตกลงนี้ได้รวมเอกสารและนโยบายที่อ้างอิงถึงในที่นี้ (รวมถึงการอ้างอิงถึงข้อมูลที่อยู่ใน URL หรือนโยบายอ้างอิง) และเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราเกี่ยวกับบริการ ข้อตกลงนี้ใช้แทนที่ ยุติ และแทนที่การเป็นตัวแทน การสื่อสาร ความเข้าใจ การดำเนินการ และข้อตกลงก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกอบในลักษณะใด ๆ) ระหว่างคุณกับเรา ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา เกี่ยวกับบริการ คู่สัญญาตกลงอย่างชัดแจ้งว่า ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และออเดอร์ฟอร์มที่บังคับใช้จะแทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่แตกต่างหรือไม่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อกำหนดใด ๆ ในคำขอการเสนอราคา/ข้อเสนอ/ข้อมูล คำสั่งซื้อ ใบเสร็จ การยอมรับ การยืนยัน การติดต่อของคุณทางจดหมายหรือเอกสารอื่น ๆ

12.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับทราบว่าการเข้าทำข้อตกลงนี้ ไม่ได้อาศัยคำแถลงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรใด ๆ หลักประกันหรือการรับประกัน การรับรอง การดำเนินการ การบิดเบือนความจริงหรือการรับรองอื่น ๆ ที่ทำโดยหรือในนามของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ตามก่อนที่ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

13. การเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยน

13.1 การเปลี่ยนแปลง เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการหรือเปลี่ยนแปลงหรือลบฟังก์ชั่นการทำงานของบริการเป็นครั้งคราว ตามดุลยพินิจของเรา เราจะแจ้งเตือนให้คุณทราบผ่านการประกาศบนเว็บไซต์ของเรา หรือแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการที่คุณสมัครใช้งาน เราอาจปรับปรุงข้อตกลงระดับการให้บริการ (“SLA”) เป็นครั้งคราวตามข้อที่ 13.2 ด้านล่าง

13.2 การแก้ไข เราอาจแก้ไขข้อตกลงนี้รวมถึงเอกสารและนโยบายที่อ้างอิงไว้ในที่นี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเรา โดยจะมีการประกาศเวอร์ชันที่แก้ไขใหม่บนเว็บไซต์หรือแจ้งให้คุณทราบ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงที่แก้ไข เอกสารหรือนโยบายเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการประกาศหรือการแจ้งเตือนให้ทราบ คุณจะต้องอ่านข้อกำหนดดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอบนเว็บไซต์ การใช้บริการอย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากที่การแก้ไขดังกล่าวมีผลจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขนั้น

14. เบ็ดเตล็ด

14.1 ความสัมพันธ์ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้ทำสัญญาอิสระ ข้อตกลงนี้ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ในการเป็นหุ้นส่วน การร่วมทุน ตัวแทน หรือการจ้างงานระหว่างคู่สัญญา

14.2 ไม่มีการมอบหมาย คุณจะไม่มอบหมายหรือถ่ายโอนส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลที่สาม รวมถึงบริษัทฯในเครือของคุณ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน เราอาจมอบหมายหรือถ่ายโอนสิทธิ์หรือข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณในบริษัทฯ ในเครือของเรา เราจะแจ้งเตือนให้คุณทราบโดยการประกาศบนเว็บไซต์ของเราหรือโดยวิธีอื่นก่อนวันที่ที่การถ่ายโอนหรือการมอบหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

14.3 ไม่มีผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาในข้อตกลงนี้ไม่อาจบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในบทบัญญัตินี้

14.4 การตรวจสอบบริการ เราอาจตรวจสอบบริการและการใช้งานของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อ (ก) ดำเนินการและให้บริการ (ข) ตรวจพบและจัดการกับภัยคุกคามการทำงาน ความปลอดภัย ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของบริการ (ค) ให้บริการตามคำขอของคุณและ (ง) ตรวจพบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือการละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับ ข้อตกลงนี้ และข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับ

14.5 การส่งออก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกและการคว่ำบาตรที่ใช้บังคับของสหประชาชาติ จีน สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ คุณรับรองและรับประกันว่า คุณและ/หรือผู้ใช้ปลายทางของคุณไม่อยู่ภายใต้การลงโทษหรือถูกกำหนดไว้ในรายการของบุคคลต้องห้ามหรือถูกจำกัด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รายการที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) รัฐบาลสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปหรือรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับกับการสมัครเป็นสมาชิก การเข้าถึง และการใช้บริการของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เนื้อหาที่คุณอัปโหลด ประมวลผล จัดหา และ/หรือทำให้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางของคุณ

14.6 การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงิน คุณรับรองรับประกันและรับรองในที่นี้ว่า 1) ทั้งตัวคุณและ (ถ้ามี) บริษัทสาขา กรรมการ ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ ในเครือ ตัวแทน หรือพนักงานไม่ได้เป็นบริษัทหรือบุคคลที่ถูกจำกัด 2) เงินทุนหรือการชำระเงินใด ๆ ที่ให้แก่เรา จะต้องไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ได้รับมาจาก หรือสัมพันธ์กับ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกจำกัด การฟอกเงิน การให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย หรือธุรกรรม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือธุรกิจอื่นใดที่ละเมิดข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับ และเงินที่คุณได้รับทั้งหมดหรือบางส่วนหรือทั้งหมดจากบริการตามข้อตกลงนี้จะไม่ถูกนำไปใช้หรือมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือทำให้สามารถจัดหาทุนสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม กิจกรรม หรือธุรกิจใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายและผิดกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุที่คาดหมายได้ว่าจะส่งผลให้ฝ่ายที่กระทำละเมิดการคว่ำบาตรหรือถูกต้องห้ามโดยการคว่ำบาตร 3) ชดใช้ค่าเสียหายโดยทันทีต่อเราต่อความรับผิดหรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสูญเสีย ค่าปรับ โทษปรับ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าทนายความ ฯลฯ ที่เราอาจต้องประสบหรือเดือดร้อนจากการไม่ปฏิบัติตามการรับรอง การรับประกัน และการดำเนินการดังกล่าวของคุณ

ฝ่ายที่ถูกจำกัด หมายถึง บุคคลที่ (ก) อยู่ในรายชื่อ หรือเป็นเจ้าของหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในรายการคว่ำบาตร หรือดำเนินการในนามของบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในรายการคว่ำบาตรใด ๆ (ข) ประจำอยู่ใน เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรใน หรือจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศหรือดินแดนที่เป็นเป้าหมายของการคว่ำบาตรทั่วประเทศหรือทั่วอาณาเขต หรือ (ค) มิเป็นเป้าหมายของการคว่ำบาตร อันเป็นบุคคลของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ ที่หน่วยงานคว่ำบาตรได้ต้องห้ามตามกฎหมายให้ทำการค้า ธุรกิจ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ด้วย

การคว่ำบาตร หมายถึง กฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรการจำกัดทางเศรษฐกิจที่กำหนด บริหาร หรือบังคับใช้เป็นครั้งคราวโดย (i) สหประชาชาติ (ii) สหภาพยุโรป (iii) สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐ, กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (ⅳ) กรมธนารักษ์ในสมเด็จฯ แห่งสหราชอาณาจักร และ (ⅴ) สถาบันของรัฐที่มีอำนาจอื่น ๆ (รวมเรียกว่า ผู้มีอำนาจด้านการกำหนดโทษ)

รายการการคว่ำบาตร หมายถึง รายการ "บุคคลสัญชาติที่ได้รับการกำหนดเป็นพิเศษและบุคคลที่ถูกปิดกั้น" ซึ่งจัดทำโดย OFAC รายการเป้าหมายการคว่ำบาตรทางการเงินรวมที่จัดทำโดยกรมธนารักษ์ในสมเด็จฯ แห่งสหราชอาณาจักร รายการที่คล้ายคลึงกันใด ๆ ที่จัดทำหรือประกาศต่อสาธารณะเกี่ยวกับการกำหนดบทลงโทษที่ทำโดยผู้มีอำนาจด้านการกำหนดโทษใด ๆ

14.7 ประกาศ เราอาจแจ้งให้คุณทราบภายใต้ข้อตกลงนี้โดยการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์ ทางอีเมล หรือทางข้อความตัวอักษร (รวมถึงผ่านทาง SMS และแพลตฟอร์มการส่งข้อความแบบทันทีอื่น ๆ) การแจ้งเตือนที่เราแจ้งโดยการโพสต์บนเว็บไซต์จะมีผลเมื่อโพสต์และในกรณีของอีเมลและข้อความตัวอักษร เมื่อมีการส่ง (โดยไม่คำนึงว่าคุณจะได้รับหรืออ่านหรือไม่) คุณจะต้องรับผิดชอบในการอัปเดตที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

14.8 ข้อมูลอ้างอิงของลูกค้า ในการพิจารณาบทบัญญัติบริการของเรา คุณรับทราบและตกลงว่า เราอาจอ้างอิงถึงคุณในฐานะลูกค้าของเราในเอกสารและกิจกรรมการขายและการตลาดของเรา เราอาจใช้โลโก้ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

14.9 ไม่มีการสละสิทธิ์ ความล่าช้าหรือล้มเหลวในการบังคับใช้บทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ก่อให้เกิดการสละสิทธิ์ในบทบัญญัติดังกล่าว และจะไม่จำกัดสิทธิ์ในการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวในภายหลัง หากฝ่ายหนึ่งสละสิทธิ์การละเมิดบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ สิ่งนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การละเมิดบทบัญญัตินั้นในภายหลัง หรือเป็นการสละสิทธิ์บทบัญญัติอื่นใด การสละสิทธิ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร จึงจะมีผลบังคับใช้

14.10 บทบัญญัติที่แยกส่วนออกได้ หากพบว่าข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดที่เหลือของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบ และจะยังคงใช้ได้และมีผลบังคับใช้ต่อไป คำที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะได้รับการแก้ไขเพื่อให้มีผลต่อเจตนาดั้งเดิมของคู่สัญญาอย่างใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

15. คำจำกัดความของข้อตกลง

15.1 “นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้” หมายถึง นโยบายซึ่งอยู่ที่: https://www.huaweicloud.com/intl/th-th/declaration/sa_nisr.html ซึ่งรวมอยู่ในข้อตกลงนี้โดยการอ้างอิงถึง ซึ่งอาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว

15.2 “บริษัทฯ ในเครือ” ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่ควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อม ได้รับการควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันของคู่สัญญานั้น เพื่อความมุ่งประสงค์ของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น “การควบคุม” หมายถึง การครอบครองอำนาจในการกำกับหรือทำให้เกิดทิศทางการบริหารและนโยบายของบุคคล ไม่ว่าจะโดยผ่านการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้นส่วนหรืออำนาจในการลงคะแนนเสียง ตามสัญญาหรืออื่นใด

15.3 “ผู้ใช้ปลายทาง” หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่คุณอนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการและ/หรือเนื้อหาของคุณ

15.4 “คู่สัญญาของ Huawei Cloud” มีความหมายดังต่อไปนี้ (เพื่อความชัดเจน คู่สัญญาของ Huawei Cloud จะเป็นหน่วยงานของ Huawei Cloud ที่เกี่ยวข้องกับประเทศหรือภูมิภาคที่คุณลงทะเบียนตามตารางด้านล่าง):

ประเทศ/ภูมิภาคที่คุณลงทะเบียน

คู่สัญญา Huawei Cloud

แอฟริกาใต้

Sparkoo Technologies South Africa (Pty) LTD.

ชิลี

Sparkoo Technologies Chile SpA

เปรู

Sparkoo Technologies PERU S.A.C.

บราซิล

Sparkoo Technologies Do Brasil Ltda.

ไทย

Sparkoo Technologies (Thailand) Co., Ltd.

ฮ่องกง

Sparkoo Technologies Hong Kong Co., Limited

ประเทศ/ภูมิภาคอื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้น

Sparkoo Technologies Singapore Pte. Ltd.

15.5 “กฎหมายที่บังคับใช้” และ “ศาลที่เกี่ยวข้อง” มีความหมายดังต่อไปนี้และไม่ขึ้นกับคู่สัญญาของ Huawei Cloud ตามข้อ 15.4 ข้างต้น:

คู่สัญญา Huawei Cloud

กฎหมายที่บังคับใช้

ศาลที่เกี่ยวข้อง

Sparkoo Technologies South Africa (Pty) LTD.

กฎหมายของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

ศาลแอฟริกาใต้ที่มีเขตอำนาจศาล

Sparkoo Technologies Chile SpA

กฎหมายของชิลี

ศาลยุติธรรมของซันติอาโก

Sparkoo Technologies PERU S.A.C.

กฎหมายของเปรู

ศาลยุติธรรมของลิมา

Sparkoo Technologies Do Brasil Ltda.

กฎหมายของบราซิล

ศาลประจำเมืองเซาเปาลู

Sparkoo Technologies (Thailand) Co., Ltd.

กฎหมายของไทย

ศาลประเทศไทย

Sparkoo Technologies Hong Kong Co., Limited

กฎหมายของฮ่องกง

ศาลฮ่องกง

Sparkoo Technologies Singapore Pte. Ltd.

กฎหมายของสิงคโปร์

ศาลสิงคโปร์

15.6 “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง (ก) สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบ ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องสิทธิ์ในฐานข้อมูล เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนก็ตาม) และสิทธิ์ในการขอจดทะเบียน (ข) กรรมสิทธิ์ในชื่อโดเมน (ค) ความรู้ความชำนาญและข้อมูลลับเฉพาะ (ง) การสมัคร การขยายเวลา และการต่ออายุสิทธิ์ใด ๆ เหล่านี้ และ (จ) สิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือมีผลเทียบเท่าที่มีอยู่ที่ใดก็ได้ในโลก

15.7 “การสั่งซื้อ” หรือ “ออเดอร์ฟอร์ม” หมายถึง คำสั่งซื้อบริการคลาว์ดที่คุณส่งมาให้เราสำหรับการสมัครเป็นสมาชิกทั้งทางออนไลน์หรือออฟไลน์

15.8 “คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล” หมายถึง คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลซึ่งอยู่ที่: https://www.huaweicloud.com/intl/th-th/declaration/sa_prp.html ซึ่งรวมอยู่ในข้อตกลงนี้โดยการอ้างอิงถึง ซึ่งอาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว

15.9 “การบริการ” หรือ “บริการ Huawei Cloud” หมายถึง บริการที่เราหรือบริษัทฯ ในเครือของเรามอบให้

15.10 “ข้อกำหนดการให้บริการ” หมายถึง เงื่อนไขการให้บริการซึ่งอยู่ที่: https://www.huaweicloud.com/intl/th-th/declaration/sa_cua.html ซึ่งรวมอยู่ในข้อตกลงนี้โดยการอ้างอิงถึง ซึ่งอาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว

15.11 “SLA” หมายถึง ข้อตกลงระดับการให้บริการซึ่งอยู่ที่: https://www.huaweicloud.com/intl/th-th/declaration-sg/sla.html ซึ่งรวมอยู่ในข้อตกลงนี้โดยการอ้างอิงถึง ซึ่งได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว

15.12 “ภาษี” หมายถึง ภาษีทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีทรัพย์สิน ภาษีกำไรส่วนทุน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีบริการ ภาษีขาย ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม อากร ค่าเรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งกำหนดโดยกฎหมายสำหรับองค์กรอันเป็นผลมาจากการมีอยู่หรือการดำเนินการของข้อตกลงนี้

15.13 “เนื้อหาของบุคคลที่สาม” หมายถึง ซอฟต์แวร์ ข้อมูล อินเตอร์เฟซหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการซึ่งติดตั้ง ใช้ หรือดาวน์โหลดโดยคุณ

15.14 “เนื้อหาของคุณ” หมายถึง ข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ ข้อความ ภาพ วิดีโอ เสียง ภาพถ่าย แอปพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม ข้อมูล และวัสดุในรูปแบบใด ๆ ที่คุณและ/หรือผู้ใช้ปลายทางของคุณมีการถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผลบนบริการ เอกสารข้อมูลและข้อมูลของเราจะไม่อยู่ในคำจำกัดความของเนื้อหาของคุณ

15.15 “เว็บไซต์” หรือ“ไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ของ Huawei Cloud ซึ่งอยู่ที่: https://www.huaweicloud.com/intl/th-th/

  1. ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ/ภูมิภาค

ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ/ภูมิภาคด้านล่างจะแทนที่ข้อกำหนดที่เทียบเท่าข้างต้นในข้อตกลงนี้ 

ประเทศ/ภูมิภาคที่คุณลงทะเบียน

ข้อ #

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

สิงคโปร์

แอฟริกาใต้

ชิลี

เปรู

บราซิล

ไทย

ฮ่องกง

มาเลเซีย

ปากีสถาน

ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น

มาเก๊า

ปาปัวนิวกินี บาห์เรน มอริเชียส ตุรกี เอธิโอเปีย

ลิเบีย

ข้อ 3.2

3.2 ภาษี

3.2.1 ค่าธรรมเนียมการบริการคือ:

i. ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขาย ภาษีสินค้าและบริการ (GST) หรือภาษีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันหรือที่เทียบเคียงกันที่บังคับใช้ในเขตแดนที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ซึ่งจะถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับ ในเวลาที่ทำการจัดหาสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษี

ii. รวมถึง:

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีที่คล้ายคลึงหรือเทียบเคียงกันที่ใช้บังคับในเขตแดนที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ซึ่งจะถูกหักออกจากค่าธรรมเนียม และ

ภาษีอื่นใดที่เราจะต้องยื่นและชำระตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.2.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องยื่นและชำระภาษีและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของรัฐบาล (และค่าปรับ ดอกเบี้ย และส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ) ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ ตลอดจนสนธิสัญญาหรือข้อตกลง อนุสัญญาภาษีซ้อนที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดให้ฝ่ายนั้นต้องจ่ายเมื่อทำธุรกรรมและการชำระเงินภายใต้ข้อตกลงนี้

3.2.3 การชำระเงินทั้งหมดที่คุณชำระให้กับเราภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องดำเนินการโดยไม่มีการหักกลบลบหนี้ การเรียกร้องแย้ง การหัก ณ ที่จ่าย หรือการหักเงินใด ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับภาษีหรืออย่างอื่น เว้นแต่กฎหมายและ/หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้ในอาณาเขตนั้น ๆ จะกำหนดไว้โดยเฉพาะ หรือภายใต้สนธิสัญญาหรืออนุสัญญาภาษีซ้อนที่บังคับใช้

3.2.4 ในกรณีที่จำเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือหักภาษีอื่น ๆ คุณมีหน้าที่ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายและชำระเงินภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายหรือเงินภาษีอื่น ๆ ที่หักไว้เป็นยอดเงินสุทธิให้แก่เราตามข้อกำหนดต่อไปนี้ภายใต้ข้อนี้

3.2.5 ในกรณีที่มีการใช้สนธิสัญญาภาษีพิเศษภายใต้อนุสัญญาหรืออนุสัญญาภาษีซ้อน หรือกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับด้านภาษีในประเทศ/ภูมิภาคที่บังคับใช้ คุณควรหักเฉพาะจำนวนภาษีภายใต้การมีสนธิสัญญาภาษีพิเศษดังกล่าวเท่านั้น คุณจะต้องยื่นขอการมีสนธิสัญญาภาษีพิเศษดังกล่าวกับหน่วยงานสรรพากรด้วยความพยายามตามสมควร เราจะให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมในระหว่างการสมัคร ในกรณีที่หน่วยงานสรรพากรไม่ได้ให้การมีสนธิสัญญาภาษีพิเศษดังกล่าว คุณจะต้องให้หลักฐานที่เหมาะสมแก่เราเพื่อสนับสนุนการใช้การมีสนธิสัญญาภาษีมาตรฐาน

3.2.6 ในกรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย คุณต้องมอบหนังสือรับรองการขออนุญาตจ่ายภาษี/การชำระเงินอย่างเป็นทางการให้แก่เราหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งออกโดยหน่วยงานสรรพากรภายใน 60 วัน หลังจากการหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวเสร็จสิ้น คุณจะต้องรับผิดชอบการขอรับใบกำกับภาษีดังกล่าวหรือเอกสารทางกฎหมายที่เทียบเท่าจากหน่วยงานสรรพากร และส่งมอบให้แก่เราอย่างเหมาะสมในสภาพดี (กล่าวคือ ไม่บุบสลาย เปื้อน หรือไม่ชัด ซึ่งอาจมีผลต่อการใช้งานของเรา) โดยใช้ความพยายามอย่างเหมาะสม ในกรณีที่หน่วยงานสรรพากรไม่ได้ยื่นคำขอการชำระภาษีอย่างเป็นทางการใบรับรองการชำระเงินหรือเอกสารทางกฎหมายที่เทียบเท่ากัน เราจะตกลงร่วมกันว่าจะให้หลักฐานทางเลือกอื่นใดบ้าง ในกรณีที่ไม่สามารถมอบใบกำกับภาษีดังกล่าวหรือเอกสารทางกฎหมายที่เทียบเท่าให้กับเราได้ เนื่องจากความประมาทเลินเล่อหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เราสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนที่เกิดขึ้น

3.2.7 หากคุณชำระยอดสุทธิที่หักภาษี ณ ที่จ่ายหรือหักภาษีอื่น ๆ แล้ว และการตรวจสอบภาษี การสอบสวน หรือการสืบสวนในภายหลังระบุว่าควรมีการยื่น การหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือการหักเงินสำหรับ/ จากการเรียกเก็บเงิน คุณจะต้องรับผิดชอบและชำระเงินตามจำนวนที่ต้องชำระจากการยื่น การหักเงิน และค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าปรับใด ๆ ที่ต้องจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.2.8 หากเรามีค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินทางภาษีเพิ่มเติมอันเป็นผลมาจากความล่าช้าหรือการละเว้นความรับผิดชอบทางภาษีที่กล่าวถึงข้างต้น หรือเนื่องจากคุณมีการเตรียมการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเราในการพิจารณาและปฏิบัติตามความรับผิดชอบทางภาษีที่กล่าวไว้ข้างต้นที่เกิดจากการจัดหาบริการของเรา ให้กับคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษีของประเทศหรือภูมิภาคที่คุณพำนักอยู่) คุณจะต้องรับผิ ดแต่เพียงผู้เดียวในการแบกรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่ไม่ได้หัก ณ ที่จ่ายไว้ หรือไม่ได้รายงาน รวมทั้งจ่ายดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องชำระกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานสรรพากรที่เกี่ยวข้อง

3.2.9 หากภายหลังการเข้าทำข้อตกลง ระหว่างการดำเนินการตามข้อตกลง หรือกรณีที่ข้อตกลงนี้มีผลย้อนหลัง มีการเพิ่มหรือลดอัตราภาษีที่ใช้อยู่ มีการเรียกเก็บภาษีใหม่ ภาษีที่ใช้อยู่ถูกยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงตีความหรือการ ใช้ภาษีใด ๆ (เรียกรวมกันว่า "การเปลี่ยนแปลงภาษี") จะมีการปรับราคาในข้อตกลงอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงภาษีทั้งหมด เพื่อไม่ได้เราได้รับความเสียหายใด ๆ หากมี

เคนยา

ข้อ 3.2

3.2 ภาษี 

3.2.1 ค่าธรรมเนียมการบริการคือ:

i. ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขาย ภาษีสินค้าและบริการ (GST) หรือภาษีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันหรือที่เทียบเคียง กันที่บังคับใช้ในเขตแดนที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ซึ่งจะถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับ ในเวลาที่ทำการจัดหาสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษี

ii. รวมถึง:

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีที่คล้ายคลึงหรือเทียบเคียงกันที่ใช้บังคับในเขตแดนที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ซึ่งจะถูกหักออกจากค่าธรรมเนียม และ

ภาษีอื่นใดที่เราจะต้องยื่นและชำระตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.2.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องยื่นและชำระภาษีและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของรัฐบาล (และค่าปรับ ดอกเบี้ย และส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ) ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ ตลอดจนสนธิสัญญาหรือข้อตกลง อนุสัญญาภาษีซ้อนที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดให้ฝ่ายนั้นต้องจ่ายเมื่อทำธุรกรรมและการชำระเงินภายใต้ข้อตกลงนี้

3.2.3 การชำระเงินทั้งหมดที่คุณชำระให้กับเราภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องดำเนินการโดยไม่มีการหักกลบลบหนี้ การเรียกร้องแย้ง การหัก ณ ที่จ่าย หรือการหักเงินใด ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับภาษีหรืออย่างอื่น เว้นแต่กฎหมายและ/หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้ในอาณาเขตนั้น ๆ จะกำหนดไว้โดยเฉพาะ หรือภายใต้สนธิสัญญาหรืออนุสัญญาภาษีซ้อนที่บังคับใช้

3.2.4 ในกรณีที่จำเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือหักภาษีอื่น ๆ คุณมีหน้าที่ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายและชำระเงินภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายหรือเงินภาษีอื่น ๆ ที่หักไว้เป็นยอดเงินสุทธิให้แก่เราตามข้อกำหนดต่อไปนี้ภายใต้ข้อนี้

3.2.5 ในกรณีที่มีการใช้สนธิสัญญาภาษีพิเศษภายใต้อนุสัญญาหรืออนุสัญญาภาษีซ้อน หรือกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับด้านภาษีในประเทศ/ภูมิภาคที่บังคับใช้ คุณควรหักเฉพาะจำนวนภาษีภายใต้การมีสนธิสัญญาภาษีพิเศษดังกล่าวเท่านั้น คุณจะต้องยื่นขอการมีสนธิสัญญาภาษีพิเศษดังกล่าวกับหน่วยงานสรรพากรด้วยความพยายามตามสมควร เราจะให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมในระหว่างการสมัคร ในกรณีที่หน่วยงานสรรพากรไม่ได้ให้การมีสนธิสัญญาภาษีพิเศษดังกล่าว คุณจะต้องให้หลักฐานที่เหมาะสมแก่เราเพื่อสนับสนุนการใช้การมีสนธิสัญญาภาษีมาตรฐาน

3.2.6 ในกรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย คุณต้องมอบหนังสือรับรองการขออนุญาตจ่ายภาษี/การชำระเงินอย่างเป็นทางการให้แก่เราหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งออกโดยหน่วยงานสรรพากรภายใน 60 วัน หลังจากการหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวเสร็จสิ้น คุณจะต้องรับผิดชอบการขอรับใบกำกับภาษีดังกล่าวหรือเอกสารทางกฎหมายที่เทียบเท่าจากหน่วยงานสรรพากร และส่งมอบให้แก่เราอย่างเหมาะสมในสภาพดี (กล่าวคือ ไม่บุบสลาย เปื้อน หรือไม่ชัด ซึ่งอาจมีผลต่อการใช้งานของเรา) โดยใช้ความพยายามอย่างเหมาะสม ในกรณีที่หน่วยงานสรรพากรไม่ได้ยื่นคำขอการชำระภาษีอย่างเป็นทางการใบรับรองการชำระเงินหรือเอกสารทางกฎหมายที่เทียบเท่ากัน เราจะตกลงร่วมกันว่าจะให้หลักฐานทางเลือกอื่นใดบ้าง ในกรณีที่ไม่สามารถมอบใบกำกับภาษีดังกล่าวหรือเอกสารทางกฎหมายที่เทียบเท่าให้กับเราได้ เนื่องจากความประมาทเลินเล่อหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เราสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนที่เกิดขึ้น

3.2.7 หากคุณชำระยอดสุทธิที่หักภาษี ณ ที่จ่ายหรือหักภาษีอื่น ๆ แล้ว และการตรวจสอบภาษี การสอบสวน หรือการสืบสวนในภายหลังระบุว่าควรมีการยื่น การหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือการหักเงินสำหรับ/ จากการเรียกเก็บเงิน คุณจะต้องรับผิดชอบและชำระเงินตามจำนวนที่ต้องชำระจากการยื่น การหักเงิน และค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าปรับใด ๆ ที่ต้องจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.2.8 หากเรามีค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินทางภาษีเพิ่มเติมอันเป็นผลมาจากความล่าช้าหรือการละเว้นความรับผิดชอบทางภาษีที่กล่าวถึงข้างต้น หรือเนื่องจากคุณมีการเตรียมการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำห รับเราในการพิจารณาและปฏิบัติตามความรับผิดชอบทางภาษีที่กล่าวไว้ข้างต้นที่เกิดจากการจัดหาบริการของเรา ให้กับคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษีของประเทศหรือภูมิภาคที่คุณพำนักอยู่) คุณจะต้องรับผิ ดแต่เพียงผู้เดียวในการแบกรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่ไม่ได้หัก ณ ที่จ่ายไว้ หรือไม่ได้รายงาน รวมทั้งจ่ายดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องชำระกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานสรรพากรที่เกี่ยวข้อง

3.2.9 หากภายหลังการเข้าทำข้อตกลง ระหว่างการดำเนินการตามข้อตกลง หรือกรณีที่ข้อตกลงนี้มีผลย้อนหลัง มีการเพิ่มหรือลดอัตราภาษีที่ใช้อยู่ มีการเรียกเก็บภาษีใหม่ ภาษีที่ใช้อยู่ถูกยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงตีความหรือการ ใช้ภาษีใด ๆ (เรียกรวมกันว่า "การเปลี่ยนแปลงภาษี") จะมีการปรับราคาในข้อตกลงอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงภาษีทั้งหมด เพื่อไม่ได้เราได้รับความเสียหายใด ๆ หากมี 

3.2.10 หากเราเกี่ยวข้องกับความรับผิดด้านภาษีบริการดิจิทัลในเคนยา ข้อกำหนดด้านล่างจะต้องถูกเพิ่มลงในข้อ 3.2.1

ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการจะรวมถึงภาษีบริการดิจิทัล ซึ่งเราจะต้องยื่นและชำระให้กับหน่วยงานสรรพากรตามข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับของเคนยา

ไทย

ข้อ 3.1

3.1. ค่าธรรมเนียมบริการ การชำระเงินทั้งหมดที่คุณชำระให้กับเราภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องดำเนินการโดยไม่มีการหักกลบลบหนี้ การเรียกร้องแย้ง การหัก ณ ที่จ่าย หรือการหักเงินใด ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับภาษีหรืออย่างอื่น เว้นแต่กฎหมายและ/หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้ในอาณาเขตนั้น ๆ จะกำหนดไว้โดยเฉพาะ หรือภายใต้สนธิสัญญาหรืออนุสัญญาภาษีซ้อนที่บังคับใช้ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับบริการที่สมัครใช้งานและ/หรือใช้โดยเป็นไปตามใบแจ้งหนี้และกฎที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเราหรือฟอร์มใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง เราอาจปรับเปลี่ยนการกำหนดราคา วิธีการชำระเงิน และกฎต่าง ๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน คุณสามารถดูการกำหนดราคา วิธีการชำระเงิน และกฎล่าสุดได้ที่: https://www.huaweicloud.com/intl/th-th/product/price.htmlค่าธรรมเนียมบริการจะชำระ เรียกเก็บ และคิดเงินเป็นรายเดือนในสกุลเงินไทย เราจะออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีเป็นเงินบาทให้แก่คุณหลังจากการเรียกเก็บเงินรายเดือน ค่าธรรมเนียมในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะคำนวณเป็นเงินบาท โดยการคูณราคาต่อแคตตาล็อกกับอัตราการซื้อโดยเฉลี่ย (การถ่ายโอน) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งจะเป็น 1 วันทำการก่อนวันที่ออกใบเรียกเก็บเงิน คุณยอมรับที่จะชำระเงินเป็นสกุลเงินตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ภายในวันครบกำหนดที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ อัตราแลกเปลี่ยนของใบแจ้งหนี้ที่ออกให้กับคุณจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดียวกับใบแจ้งหนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่า เราอาจปรับความถี่ในการชำระเงินวิธีการชำระเงิน โควตาการใช้งาน หรือระยะเวลาการชำระคืนของคุณ หากเรามีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีกิจกรรมที่ฉ้อฉลหรืออาจเป็นการละเมิดข้อผูกพันการชำระเงินของคุณ

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 6 กรกฎาคม 2023