คำชี้แจงในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คำชี้แจงในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้ให้เรียกว่า "Huawei Cloud", "พวกเรา", "ของเรา" และ "เรา") เข้าใจและเคารพต่อความสำคัญของความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดอ่านและทำความเข้าใจคำชี้แจงในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ("คำชี้แจง") ฉบับนี้อย่างละเอียด ก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เรา คำชี้แจงนี้บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ระบุหรืออ้างอิงถึงคำชี้แจงนี้บนเว็ปไซต์ https://www.huaweicloud.com/intl/th-th/ ("เว็บไซต์") (เรียกรวมกันว่า "บริการ") คำชี้แจงนี้จะไม่บังคับใช้กับข้อมูลของคุณที่เรารับประมวลผล จัดเก็บ หรือให้บริการในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่หัวเว่ย คลาว์ด

"ข้อมูลของคุณ" หมายถึง ข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ ข้อความ ภาพ วิดีโอ เสียง ภาพถ่าย แอปพลิเคชันของบริษัทบุคคลที่สาม ข้อมูล เอกสาร ในรูปแบบใดก็ตาม ที่จัดทำขึ้นหรือมอบให้โดยคุณและ/หรือผู้ใช้ปลายทางของคุณ ซึ่งได้รับการถ่ายโอน ถูกจัดเก็บ ถูกประมวลผลโดยบริการ เอกสารและข้อมูลของเราจะไม่อยู่ในขอบเขตของคำจำกัดความของข้อมูลของคุณ

 

ความปลอดภัยของ Huawei Cloud

 

ข้อตกลงสำหรับลูกค้า Huawei Cloud

 

คำชี้แจงนี้อธิบายวิธีการที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงตามวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการความปลอดภัยที่เราจะดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ ยังอธิบายถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณจำเป็นต้องทราบก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราอาจแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลบางอย่างของผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งไม่ได้ปรากฏในคำชี้แจงฉบับนี้ โดยจัดทำเป็นนโยบายหรือหนังสือแจ้งเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจัดทำคำชี้แจงนี้ขึ้นเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับ:

 •       1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 •       2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Huawei Cloud
 •       3. การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันของ Huawei Cloud
 •       4. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของ Huawei Cloud
 •       5. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ Huawei Cloud
 •       6. ระยะเวลาที่ Huawei Cloud เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 •       7. วิธีการเข้าถึงและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 •       8. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ของ Huawei Cloud
 •       9. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ
 • 10. วิธีการอัปเดตคำชี้แจงฉบับนี้
 •       11. วิธีการติดต่อ Huawei Cloud
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงสิ่งอื่นใดที่ปรากฎเป็นชื่อรหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เราจะดำเนินการใดๆเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้ใช้บริการเว็ปไซด์และระบบที่ให้บริการต่างๆของเราเท่าที่จำเป็นโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้และปฎิบัติหน้าที่ของผุ้ปฎิบัติงาน โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการ เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บัญชีกับเว็ปไซต์บริการแก่คุณ หรือการลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ และการดูแลให้การปฏิบัติงานด้านการบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การชำระเงินให้แก่เรา การติดต่อเราเมื่อประสบปัญหา (ทางเทคนิค) การเรียกดูเว็บไซต์ของเรา และการกำหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ สำหรับบัญชีของคุณ ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บ รวมถึง

 

ก)     ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้เพื่อลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ เช่น อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และข้อมูลอื่น ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียน

ข)     ชื่อ ที่อยู่และข้อมูลทางธุรกิจที่สามารถติดต่อได้ เช่น ข้อมูลติดต่อ (ชื่อ--สกุล และที่อยู่ทางไปรษณีย์) ข้อมูลทางธุรกิจ (ชื่อบริษัท อุตสาหกรรม ตำแหน่ง) วิธีการระบุตัวตน (รายละเอียดในบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือข้อมูลที่ระบุตัวตนได้อื่นๆ) ข้อมูลบัญชีการเงิน (เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิต ชื่อบนบัตร วันหมดอายุ รหัสความปลอดภัย ข้อมูลใบแจ้งหนี้ ข้อมูลภาษีอากร) ข้อมูลสำหรับบริการและการสนับสนุนด้านเทคนิค (เช่น เซสชันการแชทหรือการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อคุณติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ) และลายเซ็นของคุณ รวมถึงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่ายใบหน้า (ถ้ามี)

ค)     ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับและรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าถึงและใช้บริการ เช่น ประวัติเบราว์เซอร์ วันที่และเวลาที่เข้าถึงเว็บไซต์ ข้อมูลเบราว์เซอร์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบบอักษร ประเภทแบบอักษร) กิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ ฟีเจอร์ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ข้อมูลการเชื่อมโยงเครือข่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ IP, พอร์ต และโพรโทคอลเครือข่าย) ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริการของเรา

ง)     ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากพันธมิตรทางธุรกิจ ("พันธมิตร" ซึ่งเข้าร่วม Huawei Cloud Partner Network) หรือบริษัทบุคคลที่สามอย่างถูกกฎหมายและจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

มีบริการจำนวนมากต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่กำหนด คุณจะไม่สามารถใช้บริการเหล่านั้นได้ ตัวอย่าง เช่น หากคุณไม่ลงทะเบียนบัญชีบนเว็บไซต์ของเราโดยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้เรา คุณจะไม่สามารถซื้อบริการต่างๆ ได้ ในกรณีอื่นๆ เช่น กรณีที่สามารถเลือกให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ได้ และคุณเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟีเจอร์บางอย่างของบริการ เช่น การตั้งค่าส่วนบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม การไม่ได้ให้ข้อมูลที่จัดเก็บนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานฟีเจอร์อื่นของบริการตามฐานสัญญานี้

 1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Huawei Cloud

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก)     สร้างบัญชีของคุณ

ข)     ปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราภายใต้สัญญาที่ทำร่วมกับคุณ เช่น การทำตามคำขอด้านธุรกรรมหรือบริการ ซึ่งรวมถึงคำสั่งซื้อ คำขอเปลี่ยนแปลง หรือการให้ข้อมูลตามที่คุณร้องขอ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและเอกสารที่เป็นทางการของบริษัท) การส่งมอบ การเปิดใช้งาน หรือการตรวจสอบบริการ การให้การสนับสนุนด้านเทคนิค ตัวอย่างเช่น เราจำเป็นต้องมีที่อยู่ IP ของคุณเพื่อให้บริการด้านความปลอดภัยแก่คุณ

ค)     ติดต่อและส่งหนังสือแจ้งที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของบริการให้แก่คุณ

ง)     ส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่คุณอาจสนใจ คำเชิญให้คุณเข้าร่วมกิจกรรมของ Huawei Cloud (รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย) ทำการวิจัยทางการตลาดหรือการสำรวจความพึงพอใจ หรือการส่งข้อมูลทางการตลาดให้แก่คุณ

จ)     ใช้กระบวนการอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้บริการตามข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และมอบประสบการณ์ผู้ใช้และเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละรายบนพื้นฐานดังกล่าว

ฉ)      ปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัย

ช)     วิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของเราและประเมินส่วนแบ่งทางการตลาด

ซ)     แก้ไขปัญหาในกรณีที่คุณส่งรายงานข้อผิดพลาดมาให้เรา

ฌ)       ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการและลูกค้าหรือผู้ใช้ของเรามีความปลอดภัย ทำการปรับปรุงโปรแกรมการป้องกันการสูญเสียและการต่อต้านการฉ้อโกงให้ดีขึ้น

ญ)       การปฏิบัติตามและบังคับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีผลบังคับใช้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก)     การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นตามกฎหมายที่กำหนดให้กระทำได้เพื่อปฎิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย เพื่อสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม

ข)     การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ Huawei Cloud ลูกค้าของเรา และ/หรือประชาชนทั่วไป ตัวอย่างเช่น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกันหรือสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์ การฉ้อโกง การทำร้ายร่างกาย หรือการสูญเสียทางการเงิน หรือในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับการสืบสวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่สงสัยว่าจะเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจริง

โปรดดูหัวข้อ "การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของ Huawei Cloud" ด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทบุคคลที่สามที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ทราบ

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามขอบเขตที่กฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้อนุญาตไว้และสอดคล้องกับคำชี้แจงนี้เท่านั้น

 1. การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันของ Huawei Cloud

เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราทำงานอย่างถูกต้อง เราอาจจัดเก็บคุกกี้ไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณในบางครั้ง โปรดดูนโยบายคุกกี้เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันที่เราใช้ รวมถึงวิธีประมวลผลข้อมูลของคุณ

 1. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของ Huawei Cloud

การแบ่งปัน หมายถึง การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทบุคคลที่สาม และบริษัทบุคคลที่สามและเราอาจจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยตนเอง เราจะไม่เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฎในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม กรณีที่จำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่า บุคคลภายนอกจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไม่ให้เกิดการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้ที่ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้  เว้นแต่ จะเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้หรือตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้

ก)     บุคคลที่สามภายใต้คำแนะนำจากคุณ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อได้รับความยินยอมที่ชัดแจ้งจากคุณและภายใต้คำสั่งที่คุณระบุให้เปิดเผยแก่บุคคลที่สาม

ข)     สำหรับการปฏิบัติตามข้อบังคับ การป้องกันการฉ้อโกง และความปลอดภัย เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับ การป้องกันการฉ้อโกง และความปลอดภัยภายใต้กฎหมายที่กำกับและเกี่ยวข้องกับการให้บริการ

ค)     บริษัทในเครือ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้การสนับสนุนด้านธุรกรรม การบริการ หรือความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น เราจะตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีทั่วโลกก่อนที่จะอนุญาตให้มีการลงทะเบียน ข้อมูลของคุณอาจถูกแบ่งปันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้คำชี้แจงฉบับนี้และให้เป็นไปตามกฎหมาย และการแบ่งปันจะจำกัดอยู่เพียงเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริการของเราเท่านั้น

ง)     พาร์ทเนอร์ บางครั้งเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพาร์ทเนอร์ของเรา หรือให้พาร์ทเนอร์ของเราสามารถรวบรวมข้อมูลได้โดยตรงซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการ เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ข้อมูลใบเรียกเก็บเงินและข้อมูลบัญชีของคุณ และเราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ตามฐานสัญญาและฐานกฎหมายที่จำเป็น โดยประมวลผลข้อมูลตามขอบเขตของการแบ่งปันข้อมูลนั้นจะต้องมีการระบุไว้และจำกัดไว้แค่วัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น พาร์ทเนอร์ของเรา ได้แก่

1)     ผู้ให้บริการ นักพัฒนา แพลตฟอร์มและเครือข่ายสื่อสังคมของบริษัทบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการ นักพัฒนา หรือแพลตฟอร์มของบริษัทบุคคลที่สามอาจให้บริการบางอย่างแก่คุณได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น กรณีที่คุณซื้อบริการของบริษัทบุคคลที่สามผ่านแพลตฟอร์มตลาดตรง Marketplace เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทบุคคลที่สามเพื่อดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสิ้น หากคุณเปิดใช้งานฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานที่เชื่อมต่อบริการกับแพลตฟอร์มหรือเครือข่ายสื่อสังคม (Social Media Network) ของบริษัทบุคคลที่สาม (เช่น การล็อกอินเว็บไซต์โดยใช้บัญชีของคุณกับบริษัทบุคคลที่สาม การให้โทเค็นการเข้าถึงสำหรับบริการแก่บริษัทบุคคลที่สาม หรือการเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับบริการของบริษัทบุคคลที่สาม) หากคุณได้การเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณกับเราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้อนุญาตให้เราแบ่งปันได้เพื่อให้บรรลุถึงการบริการ ทั้งนี้ เราไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทบุคคลที่สามได้

2)     ผู้ให้บริการและที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทบุคคลที่สาม รวมถึงบุคคลที่ให้บริการในนามของเราหรือช่วยเราดูแลเว็บไซต์และให้บริการต่างๆ (เช่น บริการด้านการจัดหาสินค้าและบริการ บริการโครงสร้างพื้นฐาน บริการด้านการโฮสต์ บริการลูกค้าสัมพันธ์ บริการด้านการชำระเงิน บริการด้านการวิเคราะห์ บริการด้านการจัดส่ง บริการด้านการตลาด และบริการด้านการจัดการฐานข้อมูล) โดยเราจะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำชี้แจงนี้หรือเมื่อได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น เช่น เราต้องแบ่งปันข้อมูลคำสั่งซื้อของคุณกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อเตรียมการจัดส่ง หรือเราต้องแบ่งปันข้อมูลทางการเงินของคุณกับผู้ให้บริการด้านการชำระเงินเพื่อยืนยันและดำเนินการตามคำสั่งการชำระเงินของคุณ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับที่ปรึกษาทางวิชาชีพต่างๆ เช่น ทนายความ นายธนาคาร ผู้ตรวจสอบบัญชี และบริษัทประกันภัย กรณีที่บุคคลเหล่านี้ให้บริการทางวิชาชีพแก่เรา

เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทบุคคลที่สาม ความรับผิดชอบและข้อผูกพันของบริษัทบุคคลที่สามจะอยู่ภายใต้บังคับของสัญญา และเราจะกำหนดให้บริษัทบุคคลที่สามดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น

 1. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ Huawei Cloud

เรามีการกำหนดมาตรการด้านความมั่นคงความปลอดภัยหรือใช้มาตรการป้องกันของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสมและเข้มงวด โดยเราจะใช้มาตรการทางกายภาพ เชิงองค์กร และทางเทคนิคต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่จัดเก็บนั้น มีความสมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ เช่น เราใช้การเข้ารหัสลับเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เราใช้กลไกการปกป้องข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกันการโจมตีข้อมูลที่เป็นอันตราย เรามีกลไกการควบคุมการเข้าถึงเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ทั้งนี้เราได้เพิ่มความตระหนักรู้ของพนักงานเกี่ยวกับความสำคัญในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดทราบว่า ไม่มีมาตรการความปลอดภัยใดถือได้ว่าเป็นมาตรการที่ไม่มีที่ติ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองความปลอดภัยของเราได้ที่ Huawei Cloud Security
(https://www.huaweicloud.com/intl/th-th/securecenter/overallsafety.html) ซึ่งเราจะใช้มาตรการดังต่อไปนี้:

ก)       เราใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้นั้น มีปริมาณที่น้อยที่สุด และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นตามคำชี้แจงนี้

ข)       เราใช้เทคโนโลยีหลายรูปแบบ เช่น การเข้ารหัสลับ เพื่อให้แน่ใจว่าการรับ-ส่งข้อมูลถูกดำเนินการอย่างเป็นความลับ เราใช้กลไกการป้องกันที่เชื่อถือได้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอื่นๆและเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บข้อมูลจากการถูกโจมตี

ค)       เรามีกลไกการควบคุมการเข้าถึงเพื่อให้แน่ใจว่า เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ นอกจากนี้ เรายังควบคุมจำนวนบุคลากรที่ได้รับอนุญาตและใช้ระบบจัดการการอนุญาตตามลำดับชั้นตามข้อกำหนดของบริการและระดับบุคลากร

จ)       เราจะคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการอย่างเข้มงวด และนำข้อกำหนดต่างๆ สำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ในสัญญาเชิงพาณิชย์ การตรวจสอบบัญชี และการประเมินผลการทำงาน

ฉ)       เรามีการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การทดสอบ และกิจกรรมสาธารณะต่างๆ เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

ช)      แม้ว่าเราจะดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลการล็อกอิน ได้แก่ รหัสบัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านให้มีความปลอดภัย

หากคุณพบว่าผู้อื่นใช้รหัสบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งให้เราทราบโดยทันที คุณมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้บัญชีใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต

โดยสรุป Huawei Cloud ยึดมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์แบบ และไม่มีผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ การถ่ายโอนข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายใดที่ปลอดภัยโดยสิ้นเชิง

เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การรั่วไหล ความเสียหาย และการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล Huawei Cloud ได้พัฒนากลไกและมาตรการควบคุมหลายอย่าง กำหนดมาตรฐานการจัดอันดับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและขั้นตอนการประมวลผลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน Huawei Cloud ได้จัดตั้งทีมรับมือเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะเพื่อดำเนินการวางแผนด้านความปลอดภัย การลดการสูญหาย การวิเคราะห์ การค้นหาตำแหน่งของเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและการแก้ไข และดำเนินการติดตามตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎระเบียบและข้อกำหนดด้านการจัดการเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

 1. ระยะเวลาที่ Huawei Cloud เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้คำชี้แจงนี้และจะถูกจัดเก็บไว้เพียงเท่าที่เป็นการจำเป็นตลอดระยะเวลาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงนี้ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ ประกาศเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับใช้ต่อบริการของเรา ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลและบริการที่เกี่ยวข้อง

เราจะรักษาข้อมูลบัญชีของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่คุณ หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันหรือการใช้สิทธิของเราภายใต้ฐานสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริการ คุณสามารถเลือกที่จะปิดบัญชีได้ หลังจากปิดบัญชีแล้ว เราจะหยุดให้บริการแก่คุณ รวมถึงลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณ เนื่องจากเราไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน เช่น เพื่อการใช้ในทางบัญชีหรือการทำบัญชี หรือเพื่อดำเนินการตามข้อผูกพันหรือการใช้สิทธิของเราภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริการอีกต่อไป

 1. วิธีการเข้าถึงและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิในการตรวจสอบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งให้แก่เรานั้นถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน เราทุ่มเทให้กับการรักษาความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลที่คุณให้แก่เรา

ตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ในบางประเทศและ/หรือภูมิภาค เจ้าของข้อมูลอาจมีสิทธิที่จะร้องขอ (ซึ่งต่อไปในคำชี้แจงนี้จะเรียกว่า "คำร้องขอ") การเข้าถึง แก้ไข ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถแก้ไขและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณได้อย่างง่ายดายดังต่อไปนี้

ก)     ข้อมูลบัญชี: หากต้องการเพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ โปรดไปที่เว็บไซต์และล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณผ่านทาง Log in ( ล็อกอิน ) > Account button ( ปุ่มบัญชีของฉัน )

ข)     คุกกี้: หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการคุกกี้ โปรดดูที่ นโยบายคุกกี้ ของเรา

ค)     ข้อความ: โปรดไปที่เว็บไซต์และล็อกอินเข้าไปยังกล่องจดหมายของบัญชีผ่านทาง Log in ( ล็อกอิน ) > Account button ( ปุ่มบัญชีของฉัน ) > unread messages ( ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน ) จากนั้น กำหนดคุณลักษณะที่ชื่นชอบที่บริเวณมุมขวาบนของกล่องจดหมายผ่านทาง > Message Receive Management ( การจัดการการรับข้อความ )

คุณมีสิทธิที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้

ก)     สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณและได้มาซึ่งสำเนาข้อมูลดังกล่าว

ข)     สิทธิ์ในการร้องขอให้เราเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง

ค)     สิทธิ์ในการร้องขอให้เราลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ง)     สิทธิ์ในการถอนความยินยอม การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

จ)     สิทธิ์ในการจำกัดหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

ฉ)       สิทธิ์ในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและให้เราถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลที่สามตามต้องการ (ความสามารถในการเคลื่อนย้ายข้อมูล) และ

ช)     สิทธิ์ในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกำกับดูแล

หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากเราในการใช้สิทธิ์ข้างต้น โปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้ใน "วิธีการติดต่อ Huawei Cloud" ด้านล่าง

โดยทั่วไป เราจะดำเนินการตามคำขอโดยไม่ชักช้าแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ  อย่างไรก็ตาม อาจมีการขยายระยะเวลาตามหลักเกณฑ์หรือคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสม ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการขยายระยะเวลาพร้อมทั้งเหตุผลดังกล่าวโปรดทราบว่า ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง เช่น ในกรณีที่เราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเพื่ออระบุตัวตนของคุณเพราะถูกกฎหมายห้ามไว้ หรือการใช้สิทธิของคุณเกินกว่าสิทธิที่คุณมีภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เราอาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำร้องขอของคุณได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่า คำร้องขอของคุณถูกปฏิเสธ พร้อมทั้งเหตุผลประกอบการปฏิเสธดังกล่าว

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพิกถอนความยินยอมของคุณได้โดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการประมวลผลที่ถูกต้องตามกฎมหมายตามความยินยอมที่ให้ไว้และก่อนที่จะทำการเพิกถอนดังกล่าว คุณสามารถใช้สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมได้โดยการตั้งค่าตัวเลือกความเป็นส่วนตัวในบัญชี Huawei Cloud ปิดใช้งานบริการที่เกี่ยวข้อง หรือลบบัญชีของคุณ คุณยังสามารถขอความช่วยเหลือได้ตามข้อมูลที่ระบุใน "11. วิธีการติดต่อ Huawei Cloud"

คุณสามารถลบบัญชีได้ในบริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี หลังจากที่ลบบัญชีของคุณแล้ว เราจะหยุดให้บริการ รวมถึงลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่กฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น ระบบจะไม่สามารถกู้คืนบัญชีของคุณได้อีกหลังจากที่คุณลบบัญชีแล้ว คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีใหม่หากต้องการใช้บริการที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

 1. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ของ Huawei Cloud

บริการของเราจัดทำขึ้นสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น ผู้เยาว์จะไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างบัญชีผู้ใช้ของตนเอง

 1. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ

เพื่อบรรลุถึงการให้บริการแก่คุณ เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในประเทศ/ภูมิภาคที่ Huawei Cloud บริษัทในเครือของ Huawei Cloud หรือผู้ให้บริการของ Huawei Cloud หรือผู้รับจ้างช่วง ซึ่งหมายความว่า อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่นซึ่งไม่ใช่สถานที่ที่คุณอาศัยอยู่หรือที่ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และอาจมีการเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเขตอำนาจอธิปไตยดังกล่าว

เขตอำนาจอธิปไตยเหล่านี้ อาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจกำหนดเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลที่เข้มงวดน้อยกว่าในกรณีดังกล่าว เรามั่นใจว่า การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ในสถานที่ที่เก็บข้อมูลนั้น (รวมถึง เรามั่นใจว่า ผู้รับข้อมูลปลายทางจะอยู่ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม)

 1. วิธีการอัปเดตคำชี้แจงฉบับนี้

เราอาจอัปเดตหรือแก้ไขคำชี้แจงฉบับนี้เป็นระยะๆ ตามการเปลี่ยนแปลงบริการหรือการประมวลผลข้อมูลของเรา รวมถึงการปรับปรุงปลี่ยนแปลงตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเราได้อัปเดตคำชี้แจงฉบับนี้ เราจะเผยแพร่คำชี้แจงฉบับล่าสุดบนเว็บไซต์ และจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการเผยแพร่ เราขอแนะนำให้คุณอ่านคำชี้แจงฉบับนี้เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญในคำชี้แจงนี้ (การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมหรือใช้) เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสมและขอความยินยอมจากคุณล่วงหน้า

 1. วิธีการติดต่อ Huawei Cloud

เราได้จัดตั้งแผนกคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมาเป็นพิเศษ (หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็น หรือคำแนะนำใด ๆ โปรดติดต่อเราหรือส่งไปที่สำนักงานทั่วโลกของเรา 

หากคุณต้องการใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณหรือมีประเด็นปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวใดๆ ที่คุณจำเป็นต้องยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือต้องการปรึกษาเราเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลโดยทั่วไป โปรดเข้าไปที่พอร์ทัลสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล: https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/personal-data-request.html นอกจากนี้ คุณยังสามารถแจ้งข้อกังวลหรือยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมายได้

โปรดทราบ: เนื่องจากกฎหมายและภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกัน คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวในฉบับภาษาอังกฤษอาจแตกต่างไปจากฉบับภาษาไทยนี้ ในกณีที่ข้อมูลขัดแย้งกัน ให้ยึดข้อมูลในฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

 

อัปเดตครั้งล่าสุด: พฤษภาคม 2022

 

คุณสามารถดูเนื้อหาที่ได้รับการอัปเดตได้ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของ Huawei Cloud ฉบับก่อนหน้านี้

 

คำชี้แจงในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะลูกค้าในประเทศไทยเท่านั้น