ข้อกำหนดเว็บไซต์

ข้อกำหนดเว็บไซต์

การยอมรับข้อกำหนด

การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะเป็นการระบุว่า คุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้แล้ว ในกรณีที่คุณไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับข้อกำหนดใดๆ คุณควรหยุดใช้เว็บไซต์นี้ในทันที Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited และ/หรือบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า "Huawei Cloud ", “เรา” หรือ “บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดของเว็บไซต์เหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดของเว็บไซต์นี้ Huawei Cloud มีสิทธิ์ขอรับการเยียวยาทางกฎหมายที่เป็นธรรม

เนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา

เนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ ภาพ ข้อมูล ความคิดเห็น คำแนะนำ เว็บเพจ และลิงก์ที่เสนอบนเว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์ เว็บไซต์และเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณเท่านั้น แม้ว่า Huawei Cloud จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องบนเว็บไซต์นี้ แต่บริษัทฯ ไมมีข้อผูกพันหรือจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล Huawei Cloud อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึงได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

ข้อมูลทั้งหมดที่จัดทำขึ้นบนเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดหาให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกัน การรับรอง หรือการชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น Huawei Cloud ขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ในการรับประกัน การรับรอง หรือการชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย ตามกฎหมายหรือบทบัญญัติอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะการรับประกันโดยปริยายสำหรับความสามารถในการใช้งานทั่วไป ความเหมาะสม ความสมควรกับวัตถุประสงค์ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์

เนื้อหาของซอฟต์แวร์

Huawei Cloud หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นเจ้าของและยังคงมีสิทธิทุกประการ ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผลบังคับใช้ ในซอฟต์แวร์ทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ ทั้งในรูปแบบต้นฉบับและไบนารี (binary forms), รหัสตัวอย่าง, API, SDK, เอกสารที่เกี่ยวข้องและ-ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหาของซอฟต์แวร์")

เว้นแต่คุณได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องจากข้อตกลงฉบับอื่น ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างคุณกับ Huawei Cloud  ไม่มีเงื่อนไขใดในข้อกำหนดของเว็บไซต์นี้ที่จะให้สิทธิหรือใบอนุญาตใดๆ สำหรับเนื้อหาของซอฟต์แวร์แก่คุณ และคุณต้องไม่:

  • ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน แยกออก แยก ดัดแปลง ฝัง หรือทำงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องอื่นๆ ในเนื้อหาของซอฟต์แวร์
  • ทำการวิจัยการใช้งานผลิตภัณฑ์ Huawei Cloud เป็นการภายใน ค้นหาซอร์สโค้ดของผลิตภัณฑ์ หรือขโมยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะใดก็ตาม และ/หรือ
  • เปิดเผยผลการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานใดๆ (benchmark)

การใช้งานเว็บไซต์นี้

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือเนื้อหาของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือตรงกับข้อห้ามที่ระบุในข้อกำหนดของเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อเรียกร้องให้กระทำกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมที่ฝ่าฝืนสิทธิของ Huawei Cloud หรือบุคคลที่สาม

คุณจะไม่ได้รับสิทธิให้เข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้หรือไปยังบริการใดๆ ที่เสนอบนเว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์นี้ หรือไปยังระบบหรือเครือข่ายอื่นใดที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Huawei Cloud

คุณจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ที่สร้างภาระหรือไม่ทำให้หนักเซิฟเวอร์จนเกินไปให้กับเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ และเครือข่ายของเว็บไซต์นี้

คุณจะต้องไม่ดาวน์โหลดหรือพยายามที่จะดาวน์โหลดเนื้อหาของเว็บไซต์โดยใช้วิธีการใดก็ตามที่ไม่อนุญาตให้ใช้ผ่านเว็บไซต์นี้ หรือใช้กระบวนการที่ดำเนินการด้วยตัวเองหรือกระบวนการอัตโนมัติใดๆ อุปกรณ์ โปรแกรม อัลกอริทึม หรือวิธีการอื่นใดเพื่อที่จะเข้าถึง ดาวน์โหลด ทำสำเนา หรือตรวจสอบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้

คุณจะต้องไม่ทดสอบด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้โดยการสแกนหรือด้วยวิธีการอื่น และจะต้องไม่ละเมิดมาตรการความปลอดภัย หรือการตรวจสอบสิทธิ์ของเว็บไซต์นี้ รวมถึงบริการที่เสนอบนเว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์นี้ คุณต้องไม่ค้นหาแบบย้อนกลับ ติดตาม หรือพยายามที่จะสืบค้นข้อมูลของผู้ใช้รายอื่นหรือผู้เยี่ยมชม Huawei Cloud หรือเว็บไซต์นี้ หรือใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลหรือบริการใดๆ ที่เสนอบนเว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์นี้

คุณจะต้องไม่แทรกแซงหรือพยายามที่จะแทรกแซงการดำเนินงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์นี้ รวมถึงการใช้งานเว็บไซต์นี้ของบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมใดๆ

เมื่อใช้เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และเคารพจริยธรรมทางสังคม คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อจัดทำ อ่าน ทำสำเนา หรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ที่ผิดกฎหมาย เพื่อฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อรบกวนความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม รวมถึงบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์และระบบคอมพิวเตอร์

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าและโลโก้ทั้งหมดที่แสดง กล่าวถึง หรือใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ Huawei Cloud หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิตามที่ได้ระบุไว้ (ถ้ามี) คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ใดๆ เหล่านี้ ไม่ว่าในวิธีใด โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจาก Huawei Cloud หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิตามกฎหมาย

ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Huawei Cloud กำกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงว่า คุณยอมรับว่า Huawei Cloud สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามคำชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเว็ปไซต์นี้

บัญชีและโปรไฟล์ผู้ใช้

ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือได้รับฟังก์ชันหรือบริการบางอย่างของเว็บไซต์ คุณจะต้องสร้างบัญชี ตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้ หรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Huawei Cloud โดยอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมของ Huawei Cloud สำหรับฟังก์ชันหรือบริการนั้นๆ ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวกับข้อกำหนดของเว็บไซต์นี้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟังก์ชันหรือบริการบางอย่างที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้

คุณต้องไม่ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้ หากส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้กำหนดให้คุณต้องสร้างบัญชีหรือตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้ ข้อมูลที่คุณมอบให้จะต้องเป็นข้อมูลจริงและถูกต้อง คุณยอมรับที่จะดูแลรักษาข้อมูลบัญชีของคุณให้มีความปลอดภัยและเป็นความลับ และไม่อนุญาตให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงบัญชีหรือโปรไฟล์ของคุณโดยใช้ชื่อหรือรหัสผ่านของคุณไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม มิฉะนั้น คุณจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นกับ Huawei Cloud หรือผู้ใช้หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์อื่นๆ

Huawei Cloud ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือลบโพสต์ของคุณ ตลอดจนจำกัด ระงับ หรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ และรักษาหรือลบข้อมูลหรือเนื้อหาอันผิดกฎหมายของคุณด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Huawei Cloud หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เนื้อหาใดก็ตามบนเว็บไซต์จะต้องไม่ถูกนำไปผลิตซ้ำ แก้ไข ส่งเสริม แจกจ่าย ทำสำเนา เล่น แยกออก ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน เชื่อมโยง หรือส่งต่อด้วยไฮเปอร์ลิงก์ โหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นด้วย “วิธีการมิเรอร์” (mirroring method) จัดเก็บในระบบเรียกคืนข้อมูล หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยบุคคลหรือวิธีการใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Huawei Cloud หรือฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความพร้อมของผลิตภัณฑ์

ความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้และคำอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวอาจแตกต่างกันในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ และอาจรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ได้เปิดตัวในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ โปรดติดต่อตัวแทนขายหรือตัวแทนบริการของ Huawei Cloud ในประเทศ/ท้องถิ่นของคุณ เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ต้องการ

ลิงก์ไปยังบุคคลที่สาม

แม้ว่าลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอาจปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อความสะดวกของคุณ แต่ Huawei Cloud จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว คุณจำเป็นต้องอ่านและยอมรับกฎการใช้งานที่มีผลบังคับเมื่อใช้เว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้ ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้แสดงเป็นนัยว่า Huawei Cloud ให้การรับรองเว็บไซต์นั้นหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการอ้างอิงถึงในเว็บไซต์นั้น

การจำกัดความรับผิด

Huawei Cloud และบริษัทในเครือ บริษัทสาขา กรรมการ ตัวแทนจำหน่าย พนักงาน หรือตัวแทนอื่นๆ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายเฉพาะ ความเสียหายจากการผิดสัญญา ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายชดเชย และ/หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไรหรือรายได้ การสูญเสียข้อมูล และ/หรือการสูญเสียทางธุรกิจ อันเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือจากการใช้งานหรือจากการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้หรือการเชื่อถือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ แม้ว่า Huawei Cloud จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม Huawei Cloud จะไม่รับผิดต่อข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์นี้ โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุแห่งความรับผิดหรือการละเมิด เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรโดย Huawei Cloud ในสัญญาขายและ/หรือบริการตามขอบเขตที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาตไว้

กฎหมายที่มีผลบังคับใช้และการระงับข้อพิพาท

คุณยอมรับว่า การเข้าถึงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของคุณบนเว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้บังคับ แปลความ และตีความตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน คุณยอมรับว่า ข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดของเว็บไซต์นี้ หรือการเข้าถึงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของคุณบนเว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้บังคับของศาลที่มีอำนาจในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง